clutch

clutch
I
[klʌtʃ] n ճանկեր. ճանկում. fall into/get out of clutches ճանկերն ընկնել, ճան կերից ազատվել/դուրս պրծնել. տեխ. սեղմիչ, մամլակ. կցորդիչ. let in/out the clutch կցորդիչը միացնել/անջատել
II
[klʌtʃ] n թխսի տակի ձվեր/ձագեր
III
[klʌtʃ] v ճանկել, բռնել. ամուր սեղմել. The child clutched my hand Երեխան ճանկեց իմ ձեռքը. A drowning man will clutch at a straw Խեղդ վո ղը փրփուրներին/ծեղիկին էլ է ձեռք գցում

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Clutch — Жанры Стоунер рок Хардкор Хард рок Фанк метал Блюз рок Годы 1990 настоящее время …   Википедия

 • Clutch — Clutch, v. t. [imp. & p. p. {Clutched} (kl[u^]cht); p. pr. & vb. n. {Clutching}.] [OE. clucchen. See {Clutch}, n.] 1. To seize, clasp, or grip with the hand, hands, or claws; often figuratively; as, to clutch power. [1913 Webster] A man may set… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Clutch — (kl[u^]ch; 224), n. [OE. cloche, cloke, claw, Scot. clook, cleuck, also OE. cleche claw, clechen, cleken, to seize; cf. AS. gel[ae]ccan (where ge is a prefix) to seize. Cf. {Latch} a catch.] 1. A gripe or clinching with, or as with, the fingers… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Clutch — en concierto en Minneapolis, 2007 Datos generales Origen Germantown, Maryland …   Wikipedia Español

 • clutch — clutch1 or clutch bag [kluch] vt. [ME clucchen < OE clyccan, to clench (infl. in meaning by ME cloke, a claw) < IE * glek (> CLING) < base * gel : see CLIMB] 1. to grasp, seize, or snatch with a hand or claw 2. to grasp or hold… …   English World dictionary

 • clutch — ‘seize’ [14] and clutch of eggs [18] are separate words, although they may ultimately be related. The verb arose in Middle English as a variant of the now obsolete clitch, which came from Old English clyccan ‘bend, clench’. The modern sense of… …   The Hutchinson dictionary of word origins

 • clutch — clutch·man; de·clutch; un·clutch; clutch; …   English syllables

 • clutch — ‘seize’ [14] and clutch of eggs [18] are separate words, although they may ultimately be related. The verb arose in Middle English as a variant of the now obsolete clitch, which came from Old English clyccan ‘bend, clench’. The modern sense of… …   Word origins

 • Clutch — Clutch, v. i. 1. To reach (at something) as if to grasp; to catch or snatch; often followed by at. [1913 Webster] 2. to become too tense or frightened to perform properly; used sometimes with up; as, he clutched up on the exam. [PJC] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • clutch — vb grasp, grab, *take, seize, snatch Analogous words: capture, *catch: hold, *have, possess, own clutch n *hold, grip, grasp Analogous words: seizing, grabbing, taking (see TAKE) …   New Dictionary of Synonyms

 • clutch — [n] strong hold clamp, clasp, clench, clinch, connection, coupling, grapple, grasp, grip, gripe, link; concept 190 clutch [v] grab, snatch catch, cherish, clasp, clench, clinch, cling to, collar, embrace, fasten, glom*, grapple, grasp, grip,… …   New thesaurus

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”